ตลาดนัด ISDSI / ISDSI Farmer's Market

9:00 - 13:00 นาฬิกา, ทุกวันเสาร์แรกของเดือน / 9 AM to 1 PM, the first Saturday of each month

UPCOMING MARKETS: May 5 พฤษภาคม / June 2 มิถุนายน / July 7 กรกฎาคม

broc edited.png

We are bringing in partners and farmers we know to sell organic and high quality food, as well as fair trade handicrafts and other sustainable products!  Each vendor is someone we know, and we can vouch for the quality of the food, veggies or products they are selling.

ทุกวันเสาร์แรกของเดือนเราจะมีการร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นผู้ที่ทำการเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มผู้ทำการค้า Fair Trade เพื่อจัดจำหน่ายผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย

papaya.png

Email The Hub

For directions / สำหรับเส้นทาง: Location page!

veggie garden.png